เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

Good Corporate Governance Principles
Download
Code of Conduct
Download

Company Documents

Memorandum of Association of the company
Download
Company’s Articles of Association
Download

Charter

Audit Committee Charter
Download
Nomination and Remuneration Committee Charter
Download
Risk Management Committee Charter
Download
Executive Committee Charter
Download