เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทฯ จึงได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และยังทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
ดาวน์โหลด

เอกสารองค์กร

หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท
ดาวน์โหลด

กฏบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
คณะกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด