ชาลิกา โคมิน

นักออกแบบและวางระบบอาวุโสด้านธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขากลยุทธ์การตลาด, มหาวิทยาลัยกรีนิช, สหราชอาณาจักร
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

2562 - ปัจจุบัน
นักออกแบบและวางระบบอาวุโสด้านธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2562
นักออกแบบและวางระบบด้านธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2559 - 2560
ที่ปรึกษาทางธุรกิจอาวุโส บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2557 - 2558
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2555 - 2556
นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2554 - 2555
นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด