สันติ ผลวารินทร์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเติบโตทางธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท การจัดการ หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

2563 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเติบโตทางธุรกิจ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2562 - 2563
กรรมการ / President บริษัท รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค จำกัด
2562
กรรมการ / President บริษัท วันรูฟ จำกัด
2560 - 2562
Regional Sales Director, salesforce.com Singapore Private Limited