อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ตรีขวัญ บุนนาค
ตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อภิเษก เทวินทรภักติ
อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
ศุภชัย บุริสตระกูล
ศุภชัย บุริสตระกูล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน