ตรีขวัญ บุนนาค

ตรีขวัญ บุนนาค

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นอร์ท เท็กซัส (University of North Texas) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 58/2549
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 12/2544

ประสบการณ์ทำงาน

2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท จำกัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า จำกัด
2551 - 2559
กรรมการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ตรีวรรณตรา จำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
2547 - 2562
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2541 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)