Chalika Komin

Chuyên gia Kiến trúc doanh nghiệp

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Tiếp thị Chiến lược (2009 - 2010) Đại học Greenwich, Anh
  • Cử nhân Khoa học Ứng dụng (B.A.Sc.) - Công nghệ Thông tin, Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn (SIIT), Đại học Thammasat

Kinh nghiệm

2019 đến nay
Xây dựng Kiến trúc doanh nghiệp, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2018 - 2019
Xây dựng Kiến trúc Giải pháp, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2016 - 2017
Chuyên gia tư vấn kinh doanh cấp cao, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2014 - 2015
Tư vấn Kinh doanh, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2012 - 2013
Chuyên viên phân tích cấp cao, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2011 - 2012
Chuyên viên phân tích, Beryl 8 Plus Public Company Limited