Chatrapee Tantixalerm

Giám đốc độc lập / Thành viên Ủy ban Kiểm toán / Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro / Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Viện Cao học Quản trị Kinh doanh Sasin
  • Cử nhân Kỹ thuật Điện, Đại học Wisconsin, Hoa Kỳ
  • Khoá học Quản trị doanh nghiệp cho trung gian thị trường vốn (CGI) 2/2015, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Chương trình DAP 48/2005, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2020 đến nay
Giám đốc, Hiệp hội Ủy ban Đầu tư (AIMC)
2020 đến nay
Giám đốc ủy ban kháng nghị, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan
2018 đến nay
Giám đốc độc lập / Giám đốc Kiểm toán / Giám đốc Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2017 đến nay
Giám đốc độc lập, Giám đốc Kiểm toán, Matching Maximize Solution Public Company Limited
2015 đến nay
Giám đốc độc lập / Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, SISB Public Company Limited
2015 đến nay
Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị / Tổng Giám đốc, Talis Asset Management Co., Ltd
2015 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Frasers Property Commercial Asset Management Co., Ltd (Thái Lan)
2009 đến nay
Giám đốc độc lập / Chủ tịch Kiểm toán / Giám đốc Ủy ban Chiến lược Doanh nghiệp, TSFC Securities Public Company Limited