Là một thành viên của Liên minh Hành động Tập thể Doanh Nghiệp Tư nhân của Thái Lan (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC), Beryl 8 Plus Public Company Limited tuân thủ nghiêm ngặt các Chính sách và Biện pháp Chống Tham nhũng bằng cách cấm các Giám Đốc, Giám Đốc Điều Hành và Nhân Viên của công ty, bao gồm cả các công ty con, chi nhánh hoặc các pháp nhân khác đã thực hiện công việc thay mặt cho mình, hoặc bất kỳ nhân viên hợp đồng nào, từ việc chấp nhận hoặc dung túng cho bất kỳ hình thức tham nhũng nào, cả trực tiếp và gián tiếp. Để tìm hiểu thêm về Chính sách chống tham nhũng của chúng tôi, vui lòng tải xuống các nguyên tắc bên dưới:

Chinh sách Chống Tham Nhũng
Tải về
Chính sách Tố Giác Hành Vi Sai Phạm
Tải về