Chatchaval Jiaravanon

Chatchaval Jiaravanon

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Học vấn và Đào tạo

  • Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Southern California, Hoa Kỳ
  • Chương trình DAP 71/2008, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Khoá học Quản trị doanh nghiệp lĩnh vực trung gian thị trường vốn (CGI) 13/2016, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Khoá học Quốc phòng 51/2008-2009, Trường Cao đẳng Quốc phòng
  • Khóa học Điều hành 9/2009, Học viện Thị trường Vốn
  • Chương trình Điều hành cấp cao về Kinh doanh và Thương mại (TEPCoT) 5/2012, Học viện Thương mại

Kinh nghiệm

2020 đến nay
Giám đốc uỷ ban Nhân sự và Lương thưởng, Frasers Property Public Company Limited (Thái Lan)
2018 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2017 đến nay
Giám đốc uỷ ban Nhân sự và Lương thưởng, SVI Public Company Limited
2017 đến nay
Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro, WP Energy Public Company Limited
2014 đến nay
Giám đốc, WP Energy Public Company Limited
2013 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Finansia Syrus Securities Public Company Limited
2013 đến nay
Giám đốc, SVI Public Company Limited
2001 đến nay
Giám đốc / Giám đốc Ủy ban Kiểm toán, Frasers Property Public Company Limited (Thái Lan)
2000 đến nay
Giám đốc, AEON Thana Sinsap Public Company Limited (Thái Lan)
1993 đến nay
Giám đốc, Giám đốc điều hành, True Corporation Public Company Limited