Sean Player Wolfman

Giám đốc / Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Quốc tế

Học vấn và Đào tạo

  • Cử nhân, Đại học Georgia, Hoa Kỳ
  • Chương trình DAP 158/2019, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2014 đến nay
Giám đốc / Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2012 - 2014
Giám đốc Dịch vụ, Salesforce, Levementum