Santi Ponvarin

Thành viên Ban điều hành / Giám đốc Tăng trưởng

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản lý, Đại học Mahidol
  • Cử nhân Kỹ thuật Máy tính, Đại học Chulalongkorn

Kinh nghiệm

2020 đến nay
Thành viên Ban điều hành / Giám đốc Tăng trưởng, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2019 - 2020
Giám đốc / Chủ tịch, Relationship Republic Company Limited
2019
Giám đốc / Chủ tịch, One Roof Company Limited
2017 - 2019
Giám đốc bán hàng khu vực, salesforce.com Singapore Private Limited