Muthita Yavanopas

Giám đốc phân tích dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo (AI)

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Công nghệ Thông tin khoa Thống kê, Đại học Chulalongkorn
  • Cử nhân Khoa học Thống kê, Đại học Chulalongkorn

Kinh nghiệm

2020 đến nay
Giám đốc phân tích dữ liệu & AI, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2015 - 2020
Quản lý cấp cao - Phân tích dữ liệu | Kỹ thuật số và Công nghệ mới, PwC Thái Lan
2013 - 2015
Tư vấn viên, Teradata Thái Lan
2006 - 2013
Quản lý Tư vấn, Seer Consulting Thái Lan
2004 - 2006
Tư vấn khai thác dữ liệu, SAS Thái Lan