Udomsakdi Apichatthanapath

Udomsakdi Apichatthanapath

Giám đốc độc lập / Thành viên Ủy ban Kiểm toán / Chủ tịch Ủy ban Quản lý Rủi ro / Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Boston, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Quản lý Kinh doanh, King’s College, Đại học London, Anh
  • Chương trình DAP 151/2018, Học viện Giám đốc Thái Lan
  • Chương trình điều hành trẻ về hiểu biết năng lượng cho tương lai bền vững, YTEA 6/2018, Học viện Năng lượng Thái Lan
  • Chương trình Lãnh đạo Trẻ trong Quản trị Dân chủ 6/2017, Học viện King Prajadhipok
  • Chương trình phát triển điều hành (EDP) 5/2010, Hiệp hội các công ty niêm yết của Thái Lan

Kinh nghiệm

2019 đến nay
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thousand Keys Co., Ltd.
2018 đến nay
Giám đốc độc lập / Giám đốc Ủy ban Kiểm toán / Giám đốc Ủy ban Quản lý Rủi ro / Giám đốc Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng, Beryl 8 Plus
2018 đến nay
Giám đốc, Fatima Development 2018 Co., Ltd.
2015 đến nay
Giám đốc, Fatima Development Co., Ltd.
2006 đến nay
Giám đốc điều hành, Fatima R.B.D.S International Co., Ltd.