บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานแทนในนามบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างในลักษณะสัญญาชั่วคราว ยอมรับหรือสนับสนุนการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งได้เข้าร่วมกับ CAC โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิด
ดาวน์โหลด