Tiến sĩ. Nithinart Sinthudeacha

Tiến sĩ. Nithinart Sinthudeacha

Giám đốc / Chủ tịch Ủy ban Điều hành / Thành viên Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng

Học vấn và Đào tạo

  • Tiến sĩ Triết học về Tổ chức và Phát triển Nguồn nhân lực, Đại học Boston, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ về Chính sách Tổ chức, Đại học Boston, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Truyền thông, Đại học Boston, Hoa Kỳ
  • Cử nhân Anh ngữ, Đại học Chulalongkorn
  • Chương trình DAP 145/2018, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2021 đến nay
Giám đốc, Brigida Phyto Science Co., Ltd.
2014 đến nay
Giám đốc / Chủ tịch Ủy ban Điều hành, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2007 đến nay
Giám đốc điều hành, N- Able Plus Co., Ltd.