Apisek Tewinpagti

Giám đốc / Thành viên Ủy ban Quản lý Rủi ro / Thành viên Ban Điều hành / Giám đốc Điều hành / Giám đốc Cung cấp Giải pháp

Học vấn và Đào tạo

  • Thạc sĩ Kỹ thuật Điện, Đại học Southern California, Hoa Kỳ
  • Thạc sĩ Quản lý, Đại học Mahidol
  • Cử nhân Kỹ thuật Điện, Đại học Minnesota Twin Cities, Hoa Kỳ
  • Chương trình DAP 145/2018, Học viện Giám đốc Thái Lan

Kinh nghiệm

2009 đến nay
Giám đốc điều hành / Giám đốc, Beryl 8 Plus Public Company Limited
2014 đến nay
Giám đốc, N - Able Plus Co., Ltd.