หมายเหตุ : บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นองค์กรจากภายนอก (Outsource) โดยได้รับการว่าจ้างให้ทำการตรวจสอบ ประจำปี 2566 และปี 2567