งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2567