งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

เอกสารย้อนหลัง

งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)

รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566