ฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม และกำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท)
2564 2565 2566 Q1/2567
รวมสินทรัพย์ 761.46 3,922.78 3,988.63 3,974.40
รวมหนี้สิน 142.56 1,369.72 1,188.98 1,139.01
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 618.90 2,553.06 2,799.66 2,835.39
รายได้รวม 379.10 810.97 2,427.49 576.02
กำไรขั้นต้น 185.44 316.53 660.82 146.40
กำไรสุทธิ 82.14 138.62 250.24 36.50
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.67 0.68 0.92 0.12
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 49.19 39.03 27.22 25.42%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 21.67 17.09 10.31 6.34%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 23.57 5.43 8.94 1.29%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 16.17 3.56 6.27 0.92%