ไตรมาส 1

มกราคม - มีนาคม

กุมภาพันธ์

ประกาศผลประกอบการประจำปี

ไตรมาส 2

เมษายน - มิถุนายน

เมษายน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พฤษภาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 1

ไตรมาส 3

กรกฏาคม - กันยายน

สิงหาคม

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2

ไตรมาส 4

ตุลาคม - ธันวาคม

พฤศจิกายน

ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3

กิจกรรมย้อนหลัง

27 เมษายน 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

13 มีนาคม 2566

Opportunity Day ประจำปี 2565
เวลา: 16:15 - 17.00 น.