อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
วศิน ศรีศุกรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
สันติ ผลวารินทร์
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเติบโตทางธุรกิจ
พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์
นพดล โสธนกุล
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ
วรยส อนุวัตินุโชติกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – ต่างประเทศ
มุฑิตา ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์
ชาลิกา โคมิน
นักออกแบบและวางระบบอาวุโสด้านธุรกิจ