อภิเษก เทวินทรภักติ
อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน
ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ
วศิน ศรีศุกรี
วศิน ศรีศุกรี
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน
พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน
พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์
นพดล โสธนกุล
นพดล โสธนกุล
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ
วรยส อนุวัตินุโชติกุล
วรยส อนุวัตินุโชติกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – ต่างประเทศ
มุฑิตา ยาวะโนภาส
มุฑิตา ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์
ชาลิกา โคมิน
ชาลิกา โคมิน
ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและวางระบบด้านธุรกิจ
วิศวัสต์ เหลืองวิไลเลิศ
วิศวัสต์ เหลืองวิไลเลิศ
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ