นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญของบริษัท อาทิเช่น งบการเงิน ราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ได้จากเว็บไซต์ส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม และกำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม
กำไรสุทธิ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22 มิถุนายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
15 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

07 กรกฎาคม 2565

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

02-116-5081

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

สมัครรับข่าวสารบริษัท