นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญของบริษัท อาทิเช่น งบการเงิน ราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ได้จากเว็บไซต์ส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม และกำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม
กำไรสุทธิ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2565
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566
ดาวน์โหลด
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2566
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

01 ธันวาคม 2566
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1 ครั้งที่ 3
10 พฤศจิกายน 2566
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การนำหุ้นสามัญของบจก. เบย์ คอมพิวติ้ง เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

02-116-5081

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

สมัครรับข่าวสารบริษัท