นักลงทุนสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญของบริษัท อาทิเช่น งบการเงิน ราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น ได้จากเว็บไซต์ส่วนนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม และกำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม
กำไรสุทธิ

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
Opportunity Day ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22 มีนาคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
20 มีนาคม 2566
แจ้งมติคณะกรรมการ การจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มทุน การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข 3)

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

27 เมษายน 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เวลา: 10.00 น.
สถานที่: ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน

02-116-5081

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางบริษัทฯ

สมัครรับข่าวสารบริษัท