นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงาน การจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในคราวถัดไป

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ชนิดการปันผล เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
รอบผลประกอบการ เงินปันผลจาก
03 พ.ค. 2567 23 พ.ค. 2567 เงินสด 0.23 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 กำไรสะสม
03 พ.ค. 2566 12 พ.ค. 2566 หุ้นสามัญ 10:1 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 กำไรสะสม
เงินสด 0.005 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 กำไรสะสม
25 มี.ค. 2565 25 พ.ค. 2565 เงินสด 0.06 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 กำไรสะสม