โปรดเลือกประเภทเอกสาร และกดค้นหาเพื่อคัดกรองเอกสารที่ต้องการ

ปี 2565
งบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานผู้สอบบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565
เอกสารนำเสนอ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
เว็บแคสต์
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2565
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565