รายชื่อผู้ถือหุ้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
จำนวน (หุ้น) ร้อยละ
1. กลุ่มเทวินทรภักติ
1.1 นายอภิเษก เทวินทรภักติ 60,150,991 30.08
1.2 นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน1 29,064,903 14.53
1.3 BE Ventures Capital Limited 2 9,990,000 5.00
2. นางสาวนิธินาถ สินธุเดชะ 10,593,648 5.30
3. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ 10,409,693 5.20
4. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 7,974,994 3.99
5. นางสาวอมลยา ผุสสราค์มาลัย 7,206,711 3.60
6. Salesforce Ventures LLC 3 4 (“SFV”) 5,000,116 2.50
7. นายวศิน ศรีศุกรี 3,462,684 1.73
8. นายนพดล โสธนกุล 649,253 0.32
9. นางชาลิกา โคมิน 649,253 0.32
10. นายชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน 605,970 0.30
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ จำนวน 18 ราย 4,241,784 2.12
รวมก่อนเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 150,000,000 75
12. ประชาชนทั่วไป 50,000,000 25
รวมหลังเสนอขายหุ้นแก่ประชาชน 200,000,000 100

หมายเหตุ:

1 นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน เป็นคู่สมรสของนายอภิเษก เทวินทรภักติ

2 BE Ventures Capital Limited เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน (The British Virgin Islands) เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทต่างๆ (Holding Company) โดยมี นายอภิเษก เทวินทรภักติ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

3 SFV เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทต่างๆ (Holding Company) โดยมี Salesforce Holdings LLC เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00

4 Salesforce Holdings LLC เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ สหรัฐอเมริกา เพื่อประกอบธุรกิจ การลงทุนในบริษัทต่างๆ (Holding Company) โดยมี Salesforce.com, inc. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00