ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28/03/2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,060
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 34.98

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/2565 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,424
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 97.45
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายอภิเษก เทวินทรภักติ 54,360,991 27.18
2. นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 29,064,903 14.53
3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 17,347,700 8.67
4. นางสาวนิธินาถ สินธุเดชะ 10,777,141 5.39
5. นายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ 10,409,693 5.20
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,479,586 4.24
7. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,200,208 4.10
8. นางสาวอมลยา ผุสสราค์มาลัย 6,389,496 3.19
9. Salesforce Venture LLC 5,000,116 2.50
10. นายอัฏฐพล สิทธิพงศ์ธนกุล 4,500,000 2.25