ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 02/11/2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 717
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 32.59

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/11/2564 ประเภท : IPO

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อภิเษก เทวินทรภักติ 60,370,991 30.19
2. นางสาว พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 29,064,903 14.53
3. นางสาว นิธินาถ สินธุเดชะ 10,777,141 5.39
4. นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ 10,409,693 5.20
5. BE 24 Limited 9,990,000 5.00
6. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,250,208 4.13
7. นางสาว อมลยา ผุสสราค์มาลัย 7,229,496 3.61
8. Salesforce Venture LLC 5,000,116 2.50
9. นาย วศิน ศรีศุกรี 3,562,684 1.78
10. นางสาว ฐิติพร เพชรโลหะกุล 1,750,000 0.88