ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/05/2566 ประเภท : XR

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,865
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 05/04/2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,427
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 36.87
รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นาย อภิเษก เทวินทรภักติ 59,797,090 22.59
2. น.ส. พิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน 21,301,393 8.05
3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ 20,300,060 7.67
4. นาย ศุภชัย บุริสตระกูล 15,761,204 5.95
5. น.ส. นิธินาถ สินธุเดชะ 11,854,855 4.48
6. น.ส. นิดา ตั้งวงศ์ศิริ 11,462,184 4.33
7. นาย วรวิญญ์ เทวินทรภักติ 9,250,662 3.49
8. นาย ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ 8,965,228 3.39
9. น.ส. ธมลวรรณ พุ่มพวง 6,851,766 2.59
10. น.ส. อมลยา ผุสสราค์มาลัย 6,711,865 2.54