การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : นิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : วิธิปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 : แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด