การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 : สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : สารสนเทศของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 : แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 : สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 : รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 : การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 : วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 : แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณสมบัติและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) และข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด