การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (แบบ ข.) ดาวน์โหลด