ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท
ฉัตรพี ตันติเฉลิม
ฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร - ในประเทศ / ประธานกรรมการบริหาร - ต่างประเทศ
กานต์ ปุญญเจริญสิน
กานต์ ปุญญเจริญสิน
กรรมการ
อภิเษก เทวินทรภักติ
อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ
ศุภชัย บุริสตระกูล
ศุภชัย บุริสตระกูล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร - ในประเทศ / กรรมการบริหาร - ต่างประเทศ