ชัชวาลย์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการบริษัท
ตรีขวัญ บุนนาค
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
ฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กานต์ ปุญญเจริญสิน
กรรมการ
อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
วศิน ศรีศุกรี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กรรมการ