นพดล โสธนกุล

นพดล โสธนกุล

ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

2567 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2556 - 2559
ผู้จัดการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2553 - 2556
วิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด