อภิเษก เทวินทรภักติ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า - โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยมินนิโซตา (University of Minnesota) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 145/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด