มุฑิตา ยาวะโนภาส

มุฑิตา ยาวะโนภาส

ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Experience

2563 - ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการฝ่ายการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2558 - 2563
ผู้จัดการอาวุโส – การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง | เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง ประเทศไทย จํากัด
2556 - 2558
ที่ปรึกษาธุรกิจ บริษัท เทราดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
2549 - 2556
ผู้จัดการที่ปรึกษา บริษัท เซียร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
2547 - 2549
ที่ปรึกษาด้านเหมืองข้อมูล บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด