นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสุภัตรา สิมธาราแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และ นางสาวพิมพ์กานต์ ปุญญเจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 ที่มีรายได้รวม 379.11 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 82.14 ล้านบาท รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 66 ล้านบาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 12 ล้านบาท โดยกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565