ฉัตรพี ตันติเฉลิม

ฉัตรพี ตันติเฉลิม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2/2558
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 48/2548

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการกลยุทธ์องค์กร