ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อภิเษก เทวินทรภักติ
อภิเษก เทวินทรภักติ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาระบบ
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กฤษดา เกตุภู่พงษ์
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
ศุภชัย บุริสตระกูล
ศุภชัย บุริสตระกูล
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
วศิน ศรีศุกรี
วศิน ศรีศุกรี
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย
ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน
ชอน เพลเยอร์ วูลฟ์แมน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาธุรกิจ - ต่างประเทศ
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
สุภัตรา สิมธาราแก้ว
กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน