ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 71/2551
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 13/2559
  • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51 ปี 2551-2552
  • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9 ปี 2552
  • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์ (Tepcot) รุ่นที่ 5 ปี 2555

ประสบการณ์ทำงาน

2563 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เฟรเซอร์ส พ็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พ็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)จำกัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน
กรรมการและผู้อำนวยการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)