วศิน ศรีศุกรี

วศิน ศรีศุกรี

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (University of Southern California) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 151/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2566 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย Solution บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2561 - 2563
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – ในประเทศ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด
2558 - 2561
Account Development Director บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด