กฤษดา เกตุภู่พงษ์

กฤษดา เกตุภู่พงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ Solid State Technology คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
2565 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็กซ์เท็น โฮลดิ้ง จำกัด
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด