รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาเอก สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 142/2560
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 48/2566

ประสบการณ์ทำงาน

2567 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2567 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ออร์บิกซ์ อินเวสท์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด
2566 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน
รองศาสตราจารย์ และหัวหน้าภาควิชาการเงิน ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มิถุนายน 2565 - กันยายน 2565
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด
พฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
2561 - 2563
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)