อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์

อุดมศักดิ์ อภิชาติธนพัฒน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน (King's College London) สหราชอาณาจักร
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 151/2561
  • ประกาศนียบัตร วิทยาลัยพลังงาน หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) 6/2561
  • ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) 6/2560
  • ประกาศนียบัตร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 5/2553

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทาวซันด์ คีย์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟาติมา ดิเว็ลล๊อปเม็นท์ 2018 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ฟาติมา ดิเว็ลล๊อปเม็นท์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด