สุภัตรา สิมธาราแก้ว

สุภัตรา สิมธาราแก้ว

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • CFO’s Orientation Course for New IPOs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
  • Leading for Accelerated Performance and Growth, Development Dimensions International (DDI)

ประสบการณ์

2561 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559
ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556
ผู้จัดการส่วนบัญชีลูกหนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2549 - 2554
ผู้จัดการส่วนการเงิน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
2540 - 2549
ผู้จัดการส่วนการเงินและบริหารการเงิน บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด