กฤษดา เกตุภู่พงษ์

กฤษดา เกตุภู่พงษ์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาตรี หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ Solid State Technology คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

2552 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด