ศุภชัย บุริสตระกูล

ศุภชัย บุริสตระกูล

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต (Oregon State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 151/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บูรพาพิมาน จำกัด
2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ขอนแก่นสำราญ 349 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บีแอลเอชวาย 14 จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท โอ.เค.เวนเจอร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศุภวราภา จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ห้วยใหญ่ฟาร์มแอนด์ฟอเรสท์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บ้านฉาง พลา ฟายเนสท์ จำกัด
2561 - 2565
กรรมการ บริษัท คีย์ เมกเกอร์ เวนเจอร์แคปปิตอล จำกัด