31 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด
07 มกราคม 2565
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
ดาวน์โหลด
17 ธันวาคม 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด
19 พฤศจิกายน 2564
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
ดาวน์โหลด
17 พฤศจิกายน 2564
การจัดตั้งบริษัทย่อย
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด