03 พฤษภาคม 2565
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ดาวน์โหลด
26 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
25 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
25 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงินประจำปี 2564 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงินประจำปี 2564 และการกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
24 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
31 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564
ดาวน์โหลด
07 มกราคม 2565
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
ดาวน์โหลด