08 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
02 พฤษภาคม 2567
การไม่ปรับสิทธิของ BE8-W1
ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2567
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ดาวน์โหลด
25 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
28 มีนาคม 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
14 มีนาคม 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจ่ายปันผล การเปลี่ยนแปลงตราประทับ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ Baycom ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ Baycom
ดาวน์โหลด
06 มีนาคม 2567
กำหนดการใช้สิทธิของ BE8-W1
ดาวน์โหลด
29 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งการลาออกของกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
27 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
ดาวน์โหลด