22 มิถุนายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ดาวน์โหลด
01 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (แก้ไข2)
ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2565
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
13 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ดาวน์โหลด