05 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อสนเทศ
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
ดาวน์โหลด
05 พฤศจิกายน 2564
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ BE8 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ดาวน์โหลด