ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ

ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาองค์กรและบุคลากร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 145/2561
  • ประกาศนียบัตร สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 31 (วตท.31)

ประสบการณ์ทำงาน

2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการความยั่งยืนการบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ชาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด