ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาองค์กรและบุคลากร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาการบริหารและนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโท สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 145/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บริจิดา ไฟโตไซเอนซ์ จำกัด
2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด