กานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบอสตัน (Boston College) Carroll School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ออพติมัม เทคโนโลยี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด