กานต์ ปุญญเจริญสิน

กานต์ ปุญญเจริญสิน

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบอสตัน (Boston College) Carroll School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 153/2561

ประสบการณ์ทำงาน

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ปุญ โฮลดิ้ง จำกัด
2565 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด
2558 - 2566
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสอีไอ เมดิคัล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)