18 กรกฎาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
ดาวน์โหลด
18 กรกฎาคม 2565
แจ้งการลาออกของกรรมการ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
15 กรกฎาคม 2565
แจ้งการลาออกของกรรมการ
ดาวน์โหลด
14 กรกฎาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ดาวน์โหลด
07 กรกฎาคม 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด
22 มิถุนายน 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด
15 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ดาวน์โหลด
01 มิถุนายน 2565
แจ้งการลงนามในสัญญาความร่วมมือกับบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
ดาวน์โหลด
20 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (แก้ไข2)
ดาวน์โหลด
19 พฤษภาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด