31 สิงหาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2565
การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
ดาวน์โหลด
25 สิงหาคม 2565
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
18 สิงหาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ (แก้ไข)
ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ
ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2565
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการต่อผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
26 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
ดาวน์โหลด
19 กรกฎาคม 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด