08 กุมภาพันธ์ 2566
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ดาวน์โหลด
27 มกราคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รีโคนิกซ์ จำกัด
ดาวน์โหลด
26 มกราคม 2566
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด
17 มกราคม 2566
แจ้งความคืบหน้าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วานิลลา แอนด์ เฟรนด์ จำกัด
ดาวน์โหลด
03 มกราคม 2566
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
ดาวน์โหลด
30 ธันวาคม 2565
แจ้งความคืบหน้าการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด และบริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
ดาวน์โหลด
30 ธันวาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด โดยหุ้นที่ออกดังกล่าวเข้าเงื่อนไขการห้ามขาย (Silent Period)
ดาวน์โหลด
29 ธันวาคม 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ดาวน์โหลด
28 ธันวาคม 2565
การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไข2)
ดาวน์โหลด
26 ธันวาคม 2565
การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (แก้ไข)
ดาวน์โหลด